Team | Awaz Rajasthan ki

Spread the love

 AWAZ RAJASTHAN KI

Ajmer

Mr. Vijay Kumar Parashar ( Editor/Publisher )

Mr. Rajendra (editor- shahpura)

Mr. Ashish Parashar (Editor- Bhilwara)

 

Mr. Sanjay Parashar ( Office Admistriator )  ,  Mr. Prateek Parashar ( CTO )

Mr. Yatish Chandra ( Writer )
Mr. Ashish Parashar (Journalist- Bhilwara)
Mr. Lokesh (Journalist-bhilwara)
Mr. Rajendra (editor- shahpura)

 

Contact : info@awazrajasthanki.com

follow us : instagram , facebook(awazrajasthanki2004) , twitter , youtube (awazrajasthanki)


Spread the love